Program 2012.

LJETNA ŠKOLA: SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE 2012.

07. 07. 2012. godine završena je 1. Ljetna škola u kojoj su sudjelovali stručnjaci iz različitih društvenih znanosti i različitih dijelova Hrvatske.

Svi sudionici su visokim ocjenama procijenili poučnost, zanimljivost i iskoristivost sadržaja za svoj svakodnevni rad. Visoko su procijenili i svoj angažman što je doprinijelo tome da atmosfera bude radna i ugodna.

Na ljetnoj školi sudjelovali su različiti izlagači, među kojima je bilo praktičara – pozvanih predavača i samih sudionika te sveučilišnih nastavnika. Sudjelovali su sljedeći izlagači s temama:

 • prof. dr. sc. Nino Žganec: “Razumijevanje zajednice“;
 • Mirela Despotović, prof.: “Procjena zajednice“;
 • Zdenka Borić, dipl. soc. rad.: “Otočne zajednice“;
 • Ana Miljenović, dipl. soc. rad.: “Strategije analize problema, postavljanja ciljeva i uspostavljanje suradnje u zajednici“;
 • Barbara Krčmar: “Jednoroditeljske obitelji u suvremenom društvu“;
 • prof. dr. sc. Nino Žganec: “Mobiliziranje i izgradnja resursa u zajednici“;
 • Anita Đipalo, dipl. soc. rad.: “Novo sutra za romsku zajednicu Đurđevac“;
 • Vanja Kiseljak, Dijana Cerovac dipl. soc. rad.: “Pilot projekt CCI-Karlovac, prikaz primjera dobre prakse“;
 • Mihaela Žugec, prof. : “Iskustva iz prakse- primjer djelovanja u zajednici Zaprešić“;
 • Slaven Kadečka, prof.: “Iskustva iz prakse- primjer rada udruge mladih u Petrinji“;
 • Mirela Despotović, prof.: “Metode jačanja kapaciteta aktivističke grupe“;
 • Saša Skokandić, dipl. soc. rad.: “CZSS Korčula i specifičnosti lokalne zajednice“;
 • Milan Medić, prof.: “Korištenje novih tehnologija u radu u zajednici“;
 • prof. dr. sc. Nino Žganec: “Održivost rada u zajednici“;
 • Ana Miljenović, dipl. soc. rad.: “Evaluacijska logika i konstrukcija indikatora“.

Nadamo se susretu i sljedeće godine s poznatim i nekim novim licima. 🙂

 

PROGRAM 2012.

LJETNA ŠKOLA

SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE

02. – 07. 07. 2012.

 

Mjesto održavanja 1. ljetne škole: Zagreb, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada

 

PRIJAVA I NAČINI SUDJELOVANJA NA LJETNOJ ŠKOLI:

1. Zainteresirani sudionici svoju prijavu za ljetnu školu trebaju poslati putem web stranice (rubrika Prijavnica). Iznimno prijava se može poslati na fax broj: 01/4920 795 te mora sadržavati sve podatke kao i web prijava.

2. Pored općih podataka koji se traže u prijavnici, pod rubrikom Poruka treba ukratko (do max 500 riječi) opisati motiv za sudjelovanje, dosadašnje obrazovanje i iskustvo te naslov izlaganja ukoliko ga želite održati. PRIJAVE SE PRIMAJU DO 10. 06. 2012.

3. Po zaprimanju svih prijava, organizatori će sudionike do 15. 06. obavijestiti e-mailom o tome je li njihova prijava prihvaćena.

4. Troškovi sudjelovanja na ljetnoj školi iznose 1.000,00 Kn, a potrebno ih je uplatiti nakon primljene obavijesti o prihvaćanju sudjelovanja na žiro račun Pravnog fakulteta u Zagrebu broj: 2360000-1101264729 poziv na broj: 7117. Rok za uplatu je 26. lipnja 2012. godine.

5. SUDJELOVANJE S IZLAGANJEM: Sudionici koji to žele mogu predložiti održavanje vlastitog izlaganja tijekom ljetne škole te na taj način aktivno doprinijeti programu. Izlaganje može sadržavati kritički prikaz praktičnog iskustva i/ili kritički osvrt na neke trendove ili spoznaje do kojih su došli kroz vlastiti praktični (ili istraživački) rad.

Izlaganje može imati formu:
a) seminara koja uključuje izlaganje do 30 minuta sa predviđenom diskusijom ili
b) radionice u trajanju do 60 minuta koja uz kraći prikaz relevantnih ideja, uključuje i praktične vježbe ili druge načine aktivnog uključivanja ostalih sudionika u razradu sadržaja.

Budući da je program ljetne škole verificiran od strane Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu svi sudionici stječu pravo na odgovarajući broj ECTS bodova i to: a) za sudjelovanja na ljetnoj školi bez izlaganja 2 ECTS boda i b) za sudjelovanje s izlaganjem 4 ECTS boda.

 

VAŽNI DATUMI

Rok za podnošenje prijava: 10. 06.

Rok za odgovor sudionicima o sudjelovanju: 15. 06.

Rok za uplatu kotizacije: 25. 06.

 

U NASTAVKU SE NALAZI PROGRAM LJETNE ŠKOLE ZA 2012. GODINU PO DANIMA

PROGRAM LJETNE ŠKOLE: 02. – 07. 07. 2012.

STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA, NAZOROVA 51, ZAGREB

U 2012. godini kroz program ljetne škole će se obrađivati tema Ključni principi i procesni aspekti rodno integriranog razvoja zajednice. S obzirom da se radi o prvoj godini održavanja programa ljetne škole, kroz ovu temu će sudionici obrađivati osnovne principe, logiku procesa razvoja zajednice, s osobitim naglaskom na procesne aspekte. Procesni aspekti su ključni za stvaranje ‘kompetentnih zajednica’, a podrazumijevaju aktiviranje stanovnika, uspostavljanje suradnje među akterima i koordiniranje njihovih aktivnosti kako bi detektirali razvojne probleme, ciljeve i plan aktivnosti potreban za njihovo ostvarivanje.

Dan i tema 9-13
Teorijski dio
15-18
Grupna diskusija
Dan 1:
Zajednica i elementi ‘zajednice’
Što sve čini zajednicu
Proces i ishodi
Potrebe i resursi
Akteri u zajednici
Akteri lokalne politike
Grupna diskusija i vježbe
Dan 2:
Procjena zajednice:
različit pogled na istu zajednicu
Komponente i plan procjene zajednice
Perspektiva zajednice iz kuta različitosti:
rodna perspektiva,
perspektiva kulturalno specifičnih grupa
Primjer iz prakse
Sudjelovanje članova udruge
koja koristi metodologiju razvoja zajednice
Grupna diskusija
Dan 3:
Uspostavljanje suradnje u zajednici
oko zajedničkih ciljeva i problema
Aspekti procjene problema, korisni alati
Pristup u određivanju ciljeva
Suradnja u zajednici s obzirom na
postavljene probleme i
zajednički definirane ciljeve
Terenski posjet članovima mreže
Integriranje teorijskog i terenskog iskustva
u zajedničkoj diskusiji
Dan 4:
Metode rada u zajednici
Metode mobiliziranja stanovnika
Izgradnja novih resursa u zajednici
Praktične vježbe
Grupna diskusija
Integriranje teorijskog i terenskog iskustva
u zajedničkoj diskusiji
Dan 5:
Metode jačanja kapaciteta aktivističke grupe
Prikupljanje resursa
Upravljanje timom
Predstavljanje i odnosi s javnošću
Praktične vježbe
Grupna diskusija
Dan 6:
Održivost i evaluiranje aktivnosti u zajednici
Razumijevanje koncepta održivosti
Provođenje evaluacije s participativnim pristupom
Grupna diskusija
Zaključci ljetne škole
Dogovor u vezi daljnje suradnje sudionika
Evaluacija i prijedlozi za iduću godinu

 

1. dan: Zajednica i elementi zajednice

U teorijskom dijelu, sudionicima će se predstaviti materijali vezani za razumijevanje koncepta ‘zajednice’: što sve možemo smatrati zajednicom i koji su konstitutivni činitelji. Osim toga, prikazati će se i dva osnovna polazišta ideje razvoja zajednice: procesni i ishodišni pristup. Obrazložit će se razlika u pristupu zajednici utemeljenom na potrebama nasuprot pristupu utemeljenom na potrebama. Konačno, prikazat će se tko sve može biti akter u razvoju zajednice, kakve su razlike i odnosi među članovima, institucijama, stručnjacima i upravljačkim strukturama u razvoju zajednice.
U poslijepodnevnom radu, organizirat će se izvođenje vježbi u manjim grupama i kasnije u zajedničkoj grupnoj diskusiji, sudionici će prodiskutirati na koji način građu s teorijskog dijela povezuju s praktičnim radom, i dati svoja završna opažanja.

2. dan: Procjena zajednice: različit pogled na istu zajednicu

U teorijskom dijelu sudionike će se upoznati s komponentama i planiranjem procjene zajednice. Posebno će se obratiti pozornost na različite perspektive koje mogu postojati u zajednici s obzirom na različitost njenih članova. Pritom se posebno misli na različite perspektive s obzirom na rod, dob i pripadnost određenoj kulturalnoj grupi (etničkoj, vjerskoj i sl).
U terenskom dijelu sudionici će imati priliku susresti se s praktičnim primjerima uz prisustvo članova neke udruge koja koristi metodologiju razvoja zajednice. Uz organizirane praktične vježbe će proraditi teorijski dio i dati svoja završna opažanja.

3. dan: Uspostavljanje suradnje u zajednici oko zajedničkih ciljeva i problema

U teorijskom dijelu će se prikazati svi aspekti na koje treba obratiti pozornost u analizi problema, poput obuhvata, trajanja, uzročno-posljedičnih veza. Kao dodatak tome, prezentirat će se neki korisni alati za analizu problema, poput problemskog stabla. Iz postavljenih problema, prikazat će se način deriviranja ciljeva. S obzirom da je određenje problema i postavljanje ciljeva dobra prilika za poticanje procesnih aspekata razvoja, u ovoj fazi će se prikazati neki modeli poticanja partnerstva u zajednici, poput izgradnje mreža, koalicija, akcijskih grupa stanovnika.
U terenskom dijelu rada, sudionici će se susresti s predstavnicima neke mreže kako bi se upoznali s mrežnim pristupom radu. Nakon terenskog rada, u zajedničkoj grupnoj diskusiji sudionici će prodiskutirati na koji način građu s teorijskog dijela povezuju s praktičnim primjerima, i dati svoja završna opažanja.

4. dan: Metode rada u zajednici: izgradnja resursa i mobiliziranje stanovnika

U teorijskom dijelu će se prikazati značaj i načini mobiliziranja stanovnika tijekom uključivanja u aktivnosti ili predlaganja aktivnosti za postizanje ciljeva. U drugom dijelu će se prikazati načini i područja izgradnje novih resursa u zajednici s razradom uloge stručnjaka, donositelja odluka, stanovnika i institucija u zajednici.
U poslijepodnevnom dijelu će se organizirati praktične vježbe za isprobavanje pojedinih metoda i na kraju u zajedničkoj diskusiji povezati teorijski s praktičnim dijelom rada.

5. dan: Metode jačanja kapaciteta aktivističke grupe

U teorijskom dijelu sudionike će se upoznati s nekim elementima održavanja i jačanja osobnih kapaciteta za djelovanje u zajednici: prikupljanje resursa, s posebnim naglaskom na nabavljanje financijskih sredstava; upravljanje timovima u smislu održavanja, strukturiranja i vođenja grupe koja djeluje na promjene; odnosi s javnostima koji uključuju odnose sa širim stanovništvom, medijima i relevantnim institucijama.
U poslijepodnevnom dijelu će se organizirati praktične vježbe za isprobavanje pojedinih metoda i na kraju u zajedničkoj diskusiji povezati teorijski s praktičnim dijelom rada.

6. dan: Održivost i evaluiranje aktivnosti u zajednici

Završetak ljetne škole

U teorijskom dijelu će se sudionike upoznati s evaluacijom te područjima koja se obuhvaćaju: evaluacija ishoda, procesa, izvedbe i detektiranje novih potreba. Prikazat će se i pojasniti razlike i odnosi između evaluacije ciljeva i rezultata, te načina izrade odgovarajućih indikatora. Posebno će se obratiti pozornost na evaluaciju utjecaja projekta. Dodatno će se naglasak staviti na razinu participativnosti korisnika aktivnosti i članova zajednice u evaluacijskom procesu. Uz evaluaciju, u ovom dijelu će se objasniti i koncept ‘održivosti’, te osobito razgraničiti odnos ekonomske, socijalne i ekološke održivosti.
U drugom dijelu dana organizirat će se zajednička diskusija i potom zaključiti ljetna škola. Sažet će se zaključci ljetne škole te napraviti evaluacija sa sudionicima uz donošenje prijedloga za temu ljetne škole iduće godine. Osobito će se razgovarati o mogućnostima implementacije stečenog znanja u sredinama u kojima djeluju te o idejama koje su se pojavile. Konačno, dogovorit će se sastanak sa sudionicima nekoliko mjeseci od završetka programa ljetne škole te bi svaki sudionik trebao napraviti plan što bi mu bili sljedeći koraci u radu u zajednici.